top of page

TERMS & CONDITIONS

 

DOOR KENNISNAME OF TE KLIKKEN OP HET ‘AKKOORD’ VELD WANNEER DE KLANT EEN AANKOOP

WENST AF TE RONDEN, AANVAARDT DE KLANT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. KOPIE VAN DEZE

ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT BEZORGD AAN DE KLANT PER E-MAIL.

 

Artikel 1: Definities

         − Aanbod: ​event- en cateringdiensten verbonden met het concept ‘DINNER WITH TEH QUEEN’

             gehouden op specifieke tijdstippen op de Locatie zoals beschreven op de Website.

         − QUEENBEE​: QUEENBEE VZW , EENBEEKSTRAAT 40 C, 9070 DESTELBERGEN (België),

             Ondernemingsnummer                               ,   ​E-mailadres: bzzzz@dinnerwiththequeen.be.be​.

         − Klant(en)​: de natuurlijke of rechtspersoon die ingaat op het Aanbod van QUEENBEE als eindklant,  
            hierbij inbegrepen alle deelnemers aan een event (ongeacht of deze bij naam

             opgelijst worden of niet).

         − Locatie​: de locaties waar het aanbod geldt, zoals aangegeven op de website(s) van QUEENBEE.

         − Merk:​ DINNER WITH THE QUEEN

         − Website​: ​www.dinnerwiththequeen.be

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

    1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie door de klant, elk

         aanbod door QUEENBEE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen QUEENBEE
        en klant.

    2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

         voorwaarden en alle noodzakelijke en nuttige informatie aan de Klant beschikbaar gesteld.

         De Klant kan uitsluitend ingaan op het Aanbod na aanvaarding van deze algemene

         voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden wordt aan de Klant toegestuurd in

         de reservatiemail.

 

Artikel 3: Aanbod

    1. Het aanbod is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch of Nederlands grondgebied,

         tenzij dit uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld.

    2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

         wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

    3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De

         beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de

         klant mogelijk te maken.

    4. Afbeeldingen van het aanbod zijn louter illustratief bedoeld. Locatie afbeeldingen, menu’s,

         partners voor diensten en producten, afmetingen van constructies, vormen, kleuren,

         kwaliteit en andere gegevens opgenomen op de Website, in catalogi of in advertenties

         hebben het karakter van een benaderende aanduiding​.

    5. De Klan verbindt zich ertoe tijdig en conform zijn reservatie aanwezig te zijn op de Locatie.

    6. De Locatie zoals aangegeven op de Website kan wijzigen indien QUEENBEE daartoe genoodzaakt

         zou worden. QUEENBEE houdt zich het recht voor alternatieve gelijkaardige locaties te gebruiken in

         een straal van honderd (100) kilometer rondom de op de Website aangegeven Locaties.

    7. Het menu zoals zal worden gereserveerd is indicatief. QUEENBEE houdt zich het recht voor een

         gelijkaardig menu te serveren.

    8. De naam van de kok/chef voor een bepaald tijdstip en/of verbonden aan een bepaald menu

         is indicatief. QUEENBEE heeft het recht om de kok/chef te vervangen door een kok/chef van een

         gelijkaardig niveau.

 

 

 

 

    9. Elk Aanbod bevat voldoende informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en

        verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

    10. Het Aanbod geldt uitsluitend zolang de dienst niet eerder gereserveerd werd door een

        andere Klant. Het principe ​‘first-to-book’ geldt zoals discretionair beoordeeld door QUEENBEE op

        basis van het logboek.

 

Artikel 4: Uitvoering van de diensten

    1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging door QUEENBEE van de reservatie

         door de Klant en/of wanneer de integrale betaling door QUEENBEE wordt ontvangen.

    2. QUEENBEE zal een bevestiging van reservatie versturen per e-mail naar het door de Klant

         aangegeven e-mail adres. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct invullen van

         alle gegevens.

    3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft QUEENBEE passende technische en

         organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

         zorgt zij voor een veilige webomgeving.

    4. Wanneer de Klant een account creëert, moet hij QUEENBEE de meest recente en alle gevraagde

         informatie verschaffen opdat de reservatie optimaal kan worden beheerd. Bij gebreke

         daaraan houdt QUEENBEE zich het recht voor het account te verwijderen en enige reservering als

         nietig te beschouwen.

    5. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van het persoonlijk paswoord dat hij gebruikt

         om toegang te krijgen tot zijn account. De Klant gaat ermee akkoord om zijn paswoord niet

         bekend te maken aan derden. De Klant moet QUEENBEE onmiddellijk op de hoogte brengen van een

         beveiligingsrisico of bij ongeoorloofd gebruik van zijn account.

 

Artikel 5: Annulatie Klant

    1. Principe​: De Klant kan een reservatie niet annuleren, noch het aantal deelnemers of

         gereserveerde plaatsen reduceren, behoudens ingeval van uitdrukkelijk en schriftelijk

         akkoord van QUEENBEE. QUEENBEE is ingeval van gehele of gedeeltelijke annulatie niet verplicht
       enige ontvangen betalingen terug te storten. De Klant zal, indien de betaling bij reservatie niet is

         gebeurd, enige openstaande betalingen onverwijld uitvoeren.

    2. Herboeking​: Indien een Klant (en deelnemers) voor welke reden dan ook niet geheel of

         gedeeltelijk kan (kunnen) komen op het gereserveerde tijdstip, dan heeft de Klant de

         mogelijkheid om:

             a. tot 14 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een ​herboeking te vragen op

                 een andere datum/ander tijdstip waar er beschikbaarheid is mits betaling van een

                 administratiekost van 15% van het betaalde bedrag;

             b. tot 7 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een ​herboeking te vragen op een

                 andere datum/ander tijdstip waar er beschikbaarheid is mits betaling van een

                 administratiekost van 50% van het betaalde bedrag;

             c. ten allen tijde, andere personen te sturen ter vervanging met opgave van hun

                 namen.

    3. Annulatie ingeval van ziekte of overlijden​: Indien een Klant (en deelnemers) niet geheel of

         gedeeltelijk kan (kunnen) komen op het gereserveerde tijdstip omwille van ziekte of

         overlijden, dan heeft de Klant naast herboeking conform voormelde bepaling tevens de

         mogelijkheid om:

             a. mits voorlegging van een doktersattest of overlijdensbericht tot 14 kalenderdagen

                 voor het gereserveerde tijdstip een ​annulatie en terugbetaling ​te vragen mits

                 betaling van een administratiekost van 15% van het betaalde bedrag;

             b. mits voorlegging van een doktersattest of overlijdensbericht tot 7 kalenderdagen

                 voor het gereserveerde tijdstip een ​annulatie en terugbetaling te vragen mits

                 betaling van een administratiekost van 50% van het betaalde bedrag.

 

 

    4. Annulatie ingeval van ziekte of overlijden is niet mogelijk indien een Aanbod op maat van de

       Klant werd uitgewerkt en aanvaard, of in het geval van een private event dat plaatsvindt en

       waarvoor het Aanbod exclusief werd gereserveerd.

    5. Alle contactname door de Klant in uitvoering van Artikel 5 dient te gebeuren per e-mail naar

       bzzzz@dinnerwiththequeen.be ​met vermelding van (i) de naam op wie de reservatie is gebeurd,

       (ii) het aantal deelnemers, (iii) het specifieke verzoek conform Artikel 5.

    6. Indien enige terugbetaling door QUEENBEE dient te gebeuren aan de Klant, dan zal die plaatsvinden

       binnen de vijf (5) werkdagen aan de Klant op de rekening vanwaar de betaling gebeurde.

    7. Het bedrag dat QUEENBEE terugbetaalt, omvat uitsluitend het bedrag van reservatie (ticketprijs).

       Enige kosten verbonden met de betaling, het type van betaling of de gebruikte

       betaalapplicatie worden door QUEENBEE niet teruggestort aan de Klant.

 

Artikel 6.1: Annulatie QUEENBEE

    1. Bij onvoorziene omstandigheden of situaties van overmacht (bv. noodweer, rukwinden,

         storm, onweersdreiging, extreme hitte, droogte, geurhinder, personeelstekort, staking,

         brand, terroristische dreiging of andere omstandigheden niet voorzienbaar op tijdstip van

         het sluiten van de overeenkomst) behoudt QUEENBEE zich het recht voor de reservaties te

         annuleren en een nieuw vervangend tijdstip voor te stellen.

    2. QUEENBEE houdt zich tevens het recht voor om een reservatie te annuleren en een nieuw

         vervangend tijdstip voor te stellen indien de bezettingsgraad van een avond te laag is.

    3. Gaat de Klant niet akkoord met het vervangend tijdstip, dan heeft de Klant het recht op

         volledige terugbetaling van de betaalde bedragen, dit onder aftrek van een administratieve

         kost van 25% van de betaalde bedragen.

    4. Andere schade verbonden aan een dergelijke annulatie door QUEENBEE kunnen door de Klant niet

         op QUEENBEE worden verhaald. Enige aansprakelijkheid van QUEENBEE is beperkt tot de door de
        Klant betaalde bedragen.

    5. Een eventuele annulatie door QUEENBEE zal gecommuniceerd worden via het e-mail adres dat de

         Klant heeft opgegeven.

Artikel 6.2 : Annulatie door COVID-19 

   1. Indien we genoodzaakt zijn door de COVID-19 pandemie maatregelen ons pop-up restaurant te sluiten dan zullen alle reeds geboekte tickets verplaatst worden naar een latere datum in 2021.
   2. Indien Dinner with the Queen niet meer kan doorgaan in 2021 krijgen alle mensen die reeds geboekt hebben een voucher voor "Dinner with the Queen 2022" die ze zullen kunnen inruilen via het online reservatie platform "Resengo" zodra de periode voor 2022 is bepaald.
   

Artikel 7: Vroegtijdige stopzetting

    1. QUEENBEE houdt zich het recht voor om enige diensten ten aanzien van een Klant op te schorten

         indien zou blijken dat geen of een onvolledige betaling is gebeurd, en dit tot een volledige

         betaling is geschied.

    2. QUEENBEE houdt zich het recht voor om ten allen tijde enige diensten stop te zetten of deelnemers

         van de Locatie te verwijderen indien de Klant zich niet gedraagt zoals van een normale,

         zorgvuldige Klant mag verwacht worden of indien de Klant inbreuken pleegt op enig

         reglement zoals opgesteld door QUEENBEE, indien incidenten plaatsvinden zoals bv. geluidshinder,

         intoxicatie door dranken/verdovende middelen, baldadig of verbaal agressief gedrag.
   3. QUEENBEE houdt zich het recht voor om enige schade die zij lijdt door vroegtijdige stopzetting te

         verhalen op de Klant in kwestie.

 

Artikel 8: Prijs en betaling

    1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

         aangeboden diensten en/of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg

         van specifieke verzoeken van de Klant zelf, veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke

         bepalingen of andere regelgevingen.

    2. De prijs geldt enkel voor het in het Aanbod vermelde diensten en producten. Wenst de Klant

         extra diensten of andere producten, gevraagd voor of tijdens het event zelf, dan heeft QUEENBEE

         het recht om deze extra kosten in rekening te brengen.

 

 

 

    3. De betaling van de prijs vindt onmiddellijk plaats bij reservatie op de Website. Ingeval van

       een laattijdige betaling is vanaf de vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een

       interest verschuldigd van 9% per jaar, onverminderd het recht van QUEENBEE om een

       administratieve boete van 250,00 EUR in rekening te brengen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

    1. QUEENBEE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen op enige parking of

         ruimten voorzien voor de Klanten die gebruikmaken van de diensten van QUEENBEE.

    2. Daarnaast kan QUEENBEE niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou

         ontstaan ingevolge ongevallen die plaatsvinden van en naar, of op het ponton, evenals op de

         Locatie waar het event plaatsvindt.

    3. QUEENBEE is niet aansprakelijk voor enige schade die zijn oorzaak vindt in voedselveiligheid en

         hygiëne en waarvoor de kok/chef integraal verantwoordelijk is.

    4. In geen geval kan QUEENBEE aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals bv. schade

         voor een gemiste kans, reputatie schade, schade ten gevolge van autodiefstal, schade aan

         kledij, schade door het verlies van goederen (bv. handtas, gsm, etc.)

    5. Indien de aansprakelijkheid van QUEENBEE toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als

         toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe QUEENBEE maximaal gehouden is,

         beperkt zijn tot de door de Klant betaalde bedragen en dit voor alle schadegevallen die zich

         naar aanleiding van een specifiek event hebben aangediend.

    6. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit

         mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het

         aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele

         aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en

         aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een

         opzettelijke fout van QUEENBEE.

 

Artikel 10: Diversen

    6. QUEENBEE behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren indien zij het aantal reservaties

         overschrijden of indien het maximaal aantal aanwezigen die toelaatbaar zijn zou worden

         overschreden.

    7. Er geldt een algemeen rookverbod op de plaats waar het event plaastvindt.

    8. Het is ten allen tijde verboden voedsel of drankflessen of andere voorwerpen op de vloer

         te werpen.

    9. Indien de Klant specifieke verzoeken heeft op het gebied van voedsel (vegetarisme,

         intoleranties, allergieën, etc.), kan QUEENBEE daar uitsluitend rekening mee houden voor zover de

         Klant QUEENBEE daaromtrent informeert uiterlijk vijf (5) werkdagen voor het event.

    10. De kok/chef bepaalt in samenspraak met QUEENBEE het menu.

    11. Het is de Klant niet toegestaan om zijn reservatie over te dragen aan enige derden zonder de

         voorafgaand schriftelijke toestemming van QUEENBEE.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

    1. Het Aanbod van QUEENBEE is beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar

         niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, databankrecht, naburige

         rechten en octrooien. De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van QUEENBEE

         te respecteren.

    2. Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in

         het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Klant zoals hierboven

         vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QUEENBEE niet toegestaan.

    3. De Klant verstrekt aan QUEENBEE de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie

         en gebruik van bijdragen (zoals maar niet beperkt tot foto’s en video’s die worden gemaakt

         tijdens het event) via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of

         radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties,

         internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de

         (intellectuele) rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere

         tegenprestatie. In elk geval draagt QUEENBEE geen enkele verantwoordelijkheid terzake. De Klant

         vrijwaart QUEENBEE tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen

         die de Klant zelf heeft geleverd.

 

Artikel 12: Privacy

    1. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de reservatie is

         onderworpen aan het privacy beleid van QUEENBEE.

    2. QUEENBEE hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant. QUEENBEE zal
        de gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Algemene

         Verordening Gegevensbescherming en andere relevante vigerende regelgeving.

    3. QUEENBEE gebruikt de persoonsgegevens om de werking van de Website en reservatietool mogelijk

         te maken (zonder gegevens, geen geldige reservering), voor administratieve, operationele-

         en facturatiedoeleinden.

    4. QUEENBEE kan persoonsgegevens gebruiken om de Klant en deelnemers te voorzien van

         informatieve nieuwsberichten over het event, veiligheidsinstructies, de werking van QUEENBEE,

         aanbiedingen voor nieuwe producten of diensten van QUEENBEE mits toestemming van de Klant of

         wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

    5. Persoonlijke gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan verbonden ondernemingen

         of partners van QUEENBEE voor marketing doeleinden, en dit voorzover deze gevestigd zijn binnen

         de Europese Unie.

    6. QUEENBEE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde

         toegang en gebruik van persoonsgegevens te vermijden.

    7. De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk

         aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De Klant kan contactnemen door een e-mail te

         richten aan ​bzzzz@dinnerwiththequeen.be

    8. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische

         doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via 'Google Analytics IP

         Anonymizing'), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke

         pagina's er werden bezocht. Wanneer de Klant de Website bezoekt, verklaart hij zich akkoord

         met deze gegevensinzameling bestemd voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

         Volgende cookies zijn actief: Dinner with the queen,

Nodig voor de werking van de website. Deze cookie bewaart onder andere de gekozen taal,

        ingestelde locatie, inloggegevens, IP-adres, ingegeven zoekdata, gemaakte reservaties en

        browserconfiguratie.

Google Analytics

 

                                                                                                    

 

Google     Analytics     verzamelt    anonieme          bezoekersstatistieken.   Meer     informatie

       op ​http://www.google.com/policies/privacy/

 

Artikel 13: Website

    1. Het gebruik van de Website gebeurt op uw eigen risico. QUEENBEE kan niet aansprakelijk worden

         gesteld voor mogelijke onjuistheden in de Website of links naar andere website en eventuele

         schade die daaruit kan voortvloeien.

    2. QUEENBEE is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website, dit op

         voorwaarde dat QUEENBEE alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen conform de stand

         der techniek.
3. QUEENBEE is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

 

Artikel 14: Klachtenregeling en geschillen

    1. Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de

         overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn

         zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

    2. Klanten kunnen klachten omtrent de geleverde diensten of enige andere klacht richten aan

         QUEENBEE via het e-mail adres ​bzzzz@dinnerwiththequeen.be ​. Klanten dienen schriftelijk
         geformuleerd te worden uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat het event heeft plaatsgevonden en  
        omstandig gemotiveerd te worden.

    3. Op alle overeenkomsten tussen QUEENBEE en de Klant waarop deze algemene voorwaarden

         betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn

         exclusief de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

    1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

         ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat

         deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een

         duurzame gegevensdrager.

bottom of page